Regulamin Organizacyjny PCPR

Wersja PDF


UCHWAŁA NR CXLV/383/2009
ZARZĄDU POWIATU W GŁUBCZYCACH
Z DNIA 4 SIERPNIA 2009 ROKU


W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GŁUBCZYCACH


                       Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ Zarząd Powiatu uchwala, co
następuje:


§ 1


Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głubczycach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


W związku z uchwaleniem Regulaminu tracą moc następujące uchwały Zarządu Powiatu:
- Uchwała nr CLI/251/2002 z dnia 2 lipca 2002r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach,
- Uchwała nr CXVI/373/2006 z dnia 19 października 2006r. w sprawie uchwalenia zmian
w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głubczycach.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Zarząd Powiatu:
Józef Kozina - ……………………………
Piotr Soczyński - ………………………..
Róża Kaczmar - ………………………..
Benedykt Pospiszyl - …………………..
Stanisław Wiecha - ………………………

 


Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głubczycach


§ 1

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane dalej Centrum działa na podstawie:

1.     ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.):


2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r .Nr 223, poz. 1458)


3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 ze zm.);


4. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.);


5. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,poz. 535 ze zm.);


6. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.);


7. ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.Nr 76, poz. 694 ze zm.);


8. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 );
9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)


§ 2


Postanowienia ogólne


1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

· PCPR - rozumie się przez to Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Głubczycach,

· Kierowniku - rozumie się przez to Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach.


2. Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem” określa zadania i organizację
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu
Głubczyckiego.


4. Siedzibą PCPR jest miasto Głubczyce.


5. Terenem działania PCPR jest obszar Powiatu Głubczyckiego.


§ 3


Regulamin organizacyjny określa:


1. organizację PCPR,


2. zakres zadań realizowanych przez PCPR.


§ 4


Zasady funkcjonowania


Funkcjonowanie PCPR opiera się na zasadach:


1. jednoosobowego kierownictwa,
2. służbowego podporządkowania,
3. planowania pracy i podziału czynności,
4. indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie zadań przy zastosowaniu
kryterium legalności, racjonalności, gospodarności i lojalności wobec przełożonych,
5. delegowania uprawnień w drodze imiennych upoważnień.


§ 5


1.Całokształtem działalności PCPR kieruje Kierownik i ponosi odpowiedzialność
służbową przed Starostą.


2. Podczas nieobecności Kierownika kierownictwo sprawuje główny księgowy PCPR,
a w przypadku jego nieobecności inna osoba, której obowiązek sprawowania zastępstwa zleci Kierownik na podstawie imiennego, pisemnego upoważnienia.


3. Kierownik, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, jest pracodawcą dla osób
zatrudnionych w PCPR.


4. Kierownik przydziela poszczególnym pracownikom zadania, do realizacji których
zobowiązany jest PCPR, poprzez indywidualne zakresy obowiązków służbowych,
uprawnień i odpowiedzialności.


5. Kierownik w celu sprawnego kierowania jednostką może wydawać zarządzenia,
regulaminy, instrukcje i polecenia służbowe.


§ 6


1. Kierownik odpowiada za mienie należące do PCPR oraz za wykonywanie planów
finansowych ustalanych corocznie przez Radę Powiatu.


2. Kierownik odpowiada za wykonanie ustalonych uchwałą Rady Powiatu zadania
finansowane przez PFRON.


3. Kierownik odpowiada za zgodność działań PCPR z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.


§ 7


Czas pracy i zasady porządku pracy


1. PCPR jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy.


2. PCPR funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00.


3. Praca w ramach interwencji kryzysowej organizowana jest na odrębnych zasadach .


4. W uzasadnionych przypadkach Kierownik może ustalić niektórym pracownikom inne godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Nie może to jednak naruszać spraw
przyjmowania interesantów oraz ustalonego wymiaru czasu pracy.


5. Za dyscyplinę pracy i przestrzeganie obowiązujących uregulowań odpowiada Kierownik.


6. Przyjmowanie interesantów odbywa się we wszystkie dni, w godzinach pracy PCPR.


7. Pracownicy przystępujący do pracy potwierdzają swoją obecność podpisem na liścieobecności.


8. Pracownicy zobowiązani są do punktualnego rozpoczynania i kończenia pracy zgodniez ustalonym czasem pracy.


9. Pracownicy spożywają posiłek w czasie nie kolidującym z przyjmowaniem interesantów.


10. W przypadku wystąpienia konieczności załatwienia sprawy służbowej w terenie -
pracownik uzgadnia wyjście z Kierownikiem i wpisuje czas swojej nieobecności w
książkę wyjść służbowych.


11. W przypadku wystąpienia konieczności załatwienia sprawy prywatnej w godzinach
pracy - pracownik zobowiązany jest zwolnić się u Kierownika i wpisać w książkę wyjść
prywatnych.


§ 8

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień:


1. pracownik albo inna osoba obowiązany jest zawiadomić zakład pracy o niemożności stawienia się do pracy z przyczyn nieprzewidzianych w jak najkrótszym czasie oraz podaćprzyczyny,


2. wyjaśnienia oraz dowody dotyczące nieobecności pracownik jest obowiązany przedstawićniezwłocznie,


3. w razie spóźnienia się do pracy pracownik jest obowiązany niezwłocznie zgłosić się do Kierownika i usprawiedliwić spóźnienie.


§ 9


Urlopy:


1. pracownik wykorzystuje urlop wypoczynkowy w terminie przewidzianym w planie
urlopów opracowanym na okres roku kalendarzowego,


2. urlop może być podzielony na części, z tym że przynajmniej jedna jego część powinna obejmować nie mniej niż 14 dni kalendarzowych,


3. zakład pracy może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecność w zakładzie jest niezbędna i wymagają tego różne okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu,


4. na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami Kierownik może udzielić mu urlopu bezpłatnego, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy.


§ 10


Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa:


1. pracownicy obowiązani są znać zasady i przepisy bhp oraz je przestrzegać,


2. o wypadku przy pracy albo innym zagrożeniu dla zdrowia lub życia ludzkiego pracownik zawiadamia niezwłocznie Kierownika,


3.  pracownicy zobowiązani są znać i stosować instrukcje przeciwpożarową, sposoby
alarmowania straży pożarnej i użytkowania środków gaśniczych.


§ 11


Nagrody, wyróżnienia i kary :


1. za przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności i jakości oraz
przyczynianie się przez to w sposób szczególny do wykonywania zadań mogą być
przyznane pracownikom nagrody i wyróżnienia w postaci:


a) nagroda pieniężna,
b) pochwała pisemna,
c) pochwała publiczna,
d) dyplom uznania,
e) inne wyróżnienie.


2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Kierownik.


3. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia czyni się wzmiankę w aktach osobowych
pracownika.


4. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku i dyscypliny pracy,
regulaminu organizacyjnego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych stosuje się kary przewidziane w kodeksie pracy oraz w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych i aktach wykonawczych.


5. Karę nakłada Kierownik.


§ 12

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


1. Do zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez PCPR należy:


1.Zadania własne powiatu:


1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka -po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;


2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;


3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiemzawodowym rodzinom zastępczym;


4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;


5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;


6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;


7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;


8) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;

10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;


9) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;


11) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;


12) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;


13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;


14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;


15) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;


16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

17) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;


2. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:


1) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji orazopłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;


2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;


3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;


4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;


5) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo –
wychowawczych oraz rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców
niewymienionych w art. 5;


6) realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno – opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.


2. Do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
realizowanych przez PCPR należy:


1. Dofinansowanie do:


1) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych;


2) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;


3) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczeprzyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;


4) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w
związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;


2. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej,


3. Załatwiania innych spraw zleconych z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, w ramach umowy lub porozumienia, zawartych pomiędzy
Zarządem Głównym lub Oddziałem Opolskim PFRON a Powiatem Głubczyckim.


§ 13


1. W celu realizacji zadań powiatu PCPR współpracuje z organami administracji
rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami
oraz osobami fizycznymi i prawnymi.


2. PCPR może zlecić innym podmiotom realizację określonych zadań w trybie i na
zasadach ustalonych przez Radę Powiatu.


§ 14


Struktura organizacyjna


W strukturze organizacyjnej PCPR wyodrębnia się:


1. Kierownik PCPR;
2. Główny Księgowy;
3. 1 stanowisko pracy ds. rodzin zastępczych i uchodźców,
4. 1 stanowisko pracy ds. usamodzielnień wychowanków, placówek opiekuńczo –wychowawczych;
5. 1 stanowisko pracy pracownik do obsługi spraw organizacyjnych PCPR,
prowadzenia spraw związanych z umieszczaniem i ustalaniem odpłatności w
placówkach pomocy społecznej;
6. 2 stanowiska pracy do spraw obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
7. 1 stanowisko pracy do obsługi administracyjnej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
8. 1 stanowisko pracy do obsługi Punktu Interwencji Kryzysowej;
9. 1 stanowisko pracy doradca ds. osób niepełnosprawnych.


§ 15


Zadania realizowane przez poszczególne
stanowiska pracy w PCPR


I. Kierownik kieruje PCPR i odpowiada za realizację zadań a zwłaszcza:


1. Określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej,
2. Dobór kadr i podział zadań,
3. Wydawanie zarządzeń porządkujących sprawy organizacyjne PCPR,
4. Współpracę z organami samorządu terytorialnego,
5. Monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej PCPR,
6.Wydawanie z upoważnienia Starosty Głubczyckiego decyzji administracyjnych w sprawach prowadzonych przez PCPR,
7. Nadzór, koordynację i kontrolę merytorycznych zadań realizowanych przez
podległych pracowników oraz podejmowanie wewnętrznych czynności kontrolnych,
8. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem informacji z zakresu spraw realizowanych przez PCPR na potrzeby wewnętrzne Starosty Głubczyckiego, Zarządu Powiatu, Rady Powiatu.


II. Główny księgowy


Do zadań głównego księgowego należy:


1. Opracowywanie projektu budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz sporządzanie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu.
2. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych z wykonywania dochodów i wydatków objętych budżetem PCPR.
3. Sporządzanie wniosków do Zarządu Powiatu o dokonanie uzasadnionych zmian w układzie wykonawczym wydatków budżetu PCPR.
4. Obsługa finansowa zadań realizowanych przez PCPR ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej PCPR zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zasadami,
6. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków
pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji PCPR.
7. Dokonywanie kontroli wewnętrznej.
8.Opracowanie projektu przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora PCPR., dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
9. Przygotowywanie i wypłaty wynagrodzeń dla pracowników PCPR.
10. Prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.
11. Inwentaryzacja i rozliczanie składników majątkowych PCPR
12. Okresowe sporządzanie analiz, sprawozdań i zestawień wg potrzeb.
13. Finansowanie i kontrola WTZ.
14. Prowadzenie spraw repatriantów
15. Wykonywanie innych zadań zleconych wg potrzeb.


III. Dział opieki nad dzieckiem i rodziną


1. Pracownik do spraw rodzin zastępczych i uchodźców:


1. Prowadzenie rejestru rodzin zastępczych z terenu gmin: Głubczyce, Branice, Kietrz i Baborów.
2. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym.
3. Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej rodzin zastępczych.
4. Przygotowywanie porozumień dotyczących pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu innego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Głubczyckiego.
5.Utrzymanie stałych kontaktów z rodzinami zastępczymi, okresowe wizytowanie.
6. Weryfikacja porozumień związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych z terenu powiatu Głubczyckiego na terenie innych powiatów.
7. Przygotowywanie decyzji o odpłatności rodziców naturalnych za dziecko
umieszczone w rodzinie zastępczej.
8. Okresowe sporządzanie bilansu potrzeb, sprawozdań w tym również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie.
9. Udzielanie rodzinom zastępczym informacji oraz porad związanych z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej.
10. Prowadzenie dokumentacji i przepisów prawnych dotyczących rodzin zastępczych.
11. Tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
12. Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem , które otrzymały status uchodźcy.
13. Realizacja celów operacyjnych powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
14. Obsługa interesantów.
15. Wykonywanie innych zadań zleconych w/g potrzeb.


2. Pracownik do spraw usamodzielnień wychowanków, placówek opiekuńczo –
wychowawczych:


1. Prowadzenie dokumentacji i załatwianie spraw dotyczących dzieci i młodzieży kierowanej do placówek opiekuńczo – wychowawczych.
2. Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej wychowanków
opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze.
3. Przygotowanie decyzji i skierowań do wydania.
4. Naliczanie świadczeń pieniężnych w postaci miesięcznej pomocy na kontynuację nauki oraz pieniężnej i rzeczowej pomocy na usamodzielnienie.
5. Przygotowywanie porozumień dotyczących pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu innego powiatu a umieszczonych w placówkach na terenie powiatu Głubczyckiego.
6. Weryfikacja porozumień związanych z umieszczeniem dzieci w placówkach z terenu powiatu Głubczyckiego na terenie innych powiatów.
7. Przygotowywanie decyzji o odpłatności rodziców naturalnych za dziecko
umieszczone w placówce.
8. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.
9. Realizacja celów operacyjnych powiatowej strategii rozwiązywania problemówspołecznych.
10. Prowadzenie rejestru i przyjmowanie wniosków oraz niezbędnych zaświadczeń osób z terenu gmin Głubczyce, Branice, Kietrz i Baborów z zakresu wykonywanych zadań.
11. Obsługa interesantów.
12. Okresowe sporządzanie analiz, bilansu potrzeb, sprawozdań w tym również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie.
13. Wykonywanie innych zadań zleconych wg potrzeb.


IV. Dział pomocy osobom niepełnosprawnym


1. Pracownik ds. obsługi rehabilitacji społecznej:


1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
2. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
3. Prowadzenie rejestru i przyjmowanie wniosków oraz niezbędnych zaświadczeń osób z terenu gmin Głubczyce, Branice, Kietrz i Baborów z zakresu wykonywanych zadań dotyczących rehabilitacji społecznej.
4. Realizacja celów operacyjnych powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
5. Obsługa interesantów.
6. Prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem kasy.
7. Okresowe sporządzanie analiz, sprawozdań i zestawień wg potrzeb.
8. Wykonywanie innych zadań zleconych wg potrzeb.


2. Pracownik ds. obsługi rehabilitacji społecznej


1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
3. Prowadzenie rejestru i przyjmowanie wniosków oraz niezbędnych zaświadczeń osób z terenu gmin Głubczyce, Branice, Kietrz i Baborów z zakresu wykonywanych zadań dotyczących rehabilitacji społecznej.
4. Obsługa interesantów.
5. Okresowe sporządzanie analiz, sprawozdań i zestawień wg potrzeb.
6. Realizacja programów PFRON, udzielenie informacji o programach.
7.Realizacja celów operacyjnych powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych
8. Wykonywanie innych zadań zleconych wg potrzeb.


3. Pracownik socjalny - doradca ds. osób niepełnosprawnych


1. Wydawanie i przyjmowanie oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON oraz o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
2. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwiązywaniu indywidualnych potrzeb.
3. Udzielanie informacji i doradztwa osobom niepełnosprawnym w zakresie
przysługujących im praw, dotyczących uregulowań i dostępnych usług.
4. Informowanie osób niepełnosprawnych o istniejących możliwościach korzystania z dofinansowania ze środków PFRON.
5. Prowadzenie dokumentacji i przepisów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych.
6. Prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych wśród społeczności lokalnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z pozostałymi członkami społeczności.
7. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.
8. Realizacja celów operacyjnych powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
9.Obsługa interesantów.                                                                                                                 10. Wykonywanie innych zadań zleconych w/g potrzeb.


V. Pracownik do obsługi spraw organizacyjnych PCPR , prowadzenie spraw
związanych z umieszczaniem i ustalaniem odpłatności w placówkach pomocy
społecznej,


1. Obsługa dziennika korespondencji, przygotowanie poczty PCPR do wysłania oraz wysłanie jej.
2. Obsługa interesantów.
3. Odpowiedzialność materialna za znaczki pocztowe.
4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej umieszczania osób skierowanych do domów pomocy społecznej.
5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ustalenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.
6. Przygotowanie decyzji do wydania w tym zmieniających o odpłatności i o
skierowaniu do domu pomocy społecznej w stosunku do osób umieszczonych w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia2004r.
7. Prowadzenie rejestru i przyjmowanie wniosków oraz niezbędnych zaświadczeń z zakresu wykonywanych zadań.
8. Realizacja celów operacyjnych powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
9. Okresowe sporządzanie bilansu potrzeb, analiz, sprawozdań i zestawień wg potrzeb.
10. Obsługa spraw kadrowych pracowników PCPR, Zespołu i Punktu Interwencji Kryzysowej.
11. Przyjmowanie interesantów w sprawie skargi wniosków, prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
12. Kompletowanie, bieżąca rejestracja, przechowywanie i przekazywanie do archiwum, zakładowego akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną.
13. Prowadzenie zakładowego archiwum akt i dokumentacji.
14. Wykonywanie innych zadań zleconych wg potrzeb.


VI. Pracownik ds. obsługi administracyjnej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności


1. Przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym wniosków osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do lat 16 oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej.
2. Prowadzenie rejestrów wniosków.
3. Przygotowanie wniosków na posiedzenie komisji.
4. Przygotowanie pism niezbędnych w celu wydania orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności oraz postanowień zgodnie z obowiązującymi przepisami
5. Utrzymywanie współpracy z członkami powiatowego zespołu.
6. Udział w posiedzeniach komisji i obsługa administracyjna.
7. Przygotowanie orzeczeń, postanowień i legitymacji do wydania.
8. Obsługa interesantów.
9. Przygotowanie korespondencji.                                                                            10. Realizacja celów operacyjnych powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
11. Okresowe sporządzanie analiz, sprawozdań i zestawień wg potrzeb.
12. Wykonywanie innych zadań zleconych wg potrzeb.


VII. Pracownik ds. obsługi Punktu Interwencji Kryzysowej:


1. Prowadzenie rejestru udzielonych porad prawnych, psychologicznych, terapeuty uzależnień.
2. Odpowiedzialność materialna za znaczki pocztowe zakupione na Punkt Interwencji Kryzysowej.
3. Przygotowywanie do wysyłki korespondencji wychodzącej z Punktu Interwencji Kryzysowej.
4. Obsługa interesantów.
5. Prowadzenie pracy socjalnej polegającej na pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, kierowanie osób do odpowiednich instytucji i organów, pomoc w zakresie redagowania pism urzędowych.
6. Udzielanie szeroko rozumianej informacji, wskazówek i pomocy osobom tego potrzebującym w zakresie rozwiązywania problemów życiowych.
7. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, instytucjami, kościołami, policją w zakresie problemów związanych z szeroko pojętym kryzysie.
8. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
9. Podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb , w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
10. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz ośrodka wsparcia w zakresie zadań wynikających z realizacji programu korekcyjno –edukacyjnego adresowanego do sprawców przemocy w rodzinie realizowanego w warunkach otwartych bądź zamkniętych.
11. Okresowe sporządzanie analiz, sprawozdań i zestawień wg potrzeb.
12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika jednostki.
Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania spraw indywidualnych obywateli


§ 16


1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie
postępowania administracyjnego i przepisach szczególnych.
2. Pracownicy PCPR są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania
indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami
współżycia społecznego.


§ 17


1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa ustawa
o pomocy społecznej, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja
kancelaryjna oraz przepisy szczególne.
2. Sprawy wniesione przez obywateli do PCPR są ewidencjonowane.


§ 18


Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:
1. Udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnianiu treści obowiązujących przepisów.
2. Rozstrzyganie sprawy w miarę możliwości na miejscu a w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia sprawy.
3. Uzupełnianie w miarę możliwości dokumentów brakujących we własnym zakresie.
4. Informowanie zainteresowanych stron o stanie załatwiania ich sprawy.


§ 19


Tryb wykonywania kontroli


System kontroli w PCPR obejmuje kontrole wewnętrzne i zewnętrzne.
1. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonują:


1) Kierownik pod względem:
a) zgodności postępowania pracowników z obowiązującymi uregulowaniami,
b) realizacji zadań i efektywności działania na poszczególnych stanowiskach
pracy,
c) ustalania przyczyn i skutków nieprawidłowości oraz wskazywania
odpowiedzialnych za nie pracowników,
d) wskazywanie sposobów i środków umożliwiających likwidację
nieprawidłowości oraz stosowanie sankcji w stosunku do pracowników
odpowiedzialnych za ich występowanie.


2) Główny księgowy w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami
finansowymi.


3) Pracownicy PCPR na zajmowanych stanowiskach w ramach wykonywanych
zadań.


2. Kontrole zewnętrzne przeprowadzają pracownicy PCPR w ramach wykonywanych zadań na podstawie upoważnienia Kierownika.
3. Ustalenie kontroli dokumentuje się w formie protokołu.
4. Kontrole są wykonywane w miarę potrzeb.


§ 20


Tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków
1. Przyjmowanie interesantów przez Kierownika PCPR w sprawie skarg i wniosków odbyw się w każdy wtorek od godziny 1300 do godziny 1500.
2. Przyjmowanie interesentów przez wyznaczonego pracownika w sprawie skarg i wniosków odbywa się codziennie w godzinach pracy.
3. Pracownik przyjmujący interesantów w ramach skarg i wniosków sporządza protokół z przyjęcia skargi lub wniosku, zawierający:


1) datę przyjęcia,
2) imię, nazwisko i adres składającego,
3) zwięzłe określenie sprawy,
4) imię i nazwisko przyjmującego,
5) podpis składającego.


3. Rejestr skarg i wniosków prowadzi wyznaczony pracownik PCPR.


§ 21


Postanowienia końcowe


1. Schemat organizacyjny Centrum stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin organizacyjny uchwala Zarząd Powiatu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
4. Zmiany w niniejszym Regulaminie następują w trybie jego uchwalenia.

Podpisał: Małgorzata Uksik
Dokument z dnia: 10.03.2010
Dokument oglądany razy: 1 076
Opublikował: Małgorzata Uksik
Publikacja dnia: 31.08.2011
 
wydruk z dnia: 4.09.2015 // kotun.ops.pl